profielfoto (1)

Wel­kom!

Ik ben Lin­da Broe­der, een erva­ren ver­ta­ler Engels-Nederlands.

wat ik heb te bieden

Als free­lan­ce taal­pro­fes­si­o­nal richt ik mij voor­na­me­lijk op het ver­ta­len van lite­rai­re tek­sten. Ik ben hier­in een betrouw­ba­re kracht die zelf­stan­dig haar opdrach­ten uit­voert. Door mijn oog voor detail werk ik nauw­keu­rig en effi­ci­ënt. Mijn ken­nis van de Engels­ta­li­ge wereld stelt me in staat als brug­gen­bou­wer op te tre­den en bui­ten­land­se lite­ra­tuur dicht naar de Neder­land­se lezer te bren­gen. Mijn cre­a­tie­ve blik helpt me om niet alleen de woor­den maar ook de stijl van de auteur over te bren­gen. Daar­naast heb ik een groot begrip van zowel de Engel­se als de Neder­land­se taal. Hier­door lever ik ver­ta­lin­gen die trouw zijn aan de bron­tekst, maar ook pret­tig en dui­de­lijk lezen.

Behal­ve als lite­rair ver­ta­ler werk ik ook voor de zake­lij­ke markt, waar ik voor­al aca­de­mi­sche en (popu­lair) weten­schap­pe­lij­ke tek­sten ver­taal. Ver­der ben ik actief als cor­rec­tor en pers­klaar­ma­ker. Daar­naast heb ik erva­ring als researcher en tekst­schrij­ver op het gebied van vertalen.

port­folio

Mijn spe­ci­a­li­sa­tie is het ver­ta­len van boe­ken in meer­de­re gen­res: van lite­ra­tuur tot thril­lers en van romans tot kin­der­boe­ken. Met mijn twaalf jaar erva­ring heb ik al meer dan veer­tig ver­ta­lin­gen op mijn naam staan. Een klei­ne greep uit mijn Portfolio:

het klimaatboek
witte schuld
tekenen is top met tom groot
ik kom je halen
opmerking1
de reis van de mensheid

opdracht­gevers

Als lite­rair ver­ta­ler werk ik voor ver­schei­de­ne uit­ge­ve­rij­en. Ver­der ver­taal ik voor zake­lij­ke opdracht­ge­vers, zowel via ver­taal­bu­reaus als recht­streeks. Als cor­rec­tor en pers­klaar­ma­ker werk ik zowel voor lite­rai­re als zake­lij­ke opdracht­ge­vers. Tekst­schrij­ven doe ik voor­na­me­lijk voor opdracht­ge­vers in het onderwijs.

Uit­ge­vers voor wie ik heb gewerkt:

Ambo|AnthosArs ScribendiAtlas ContactBoekerijDe ArbeiderspersDe Bezige BijGottmerKluitmanLuitingh-SijthoffMensionMouria NBD Biblion Truth & DareUnie­boek | Het Spec­trum (als corrector)

Ande­re opdrachtgevers:

con­tact

Wilt u weten wat ik voor u kan bete­ke­nen? Neem voor­al con­tact op! Ik ben bereik­baar op maan­dag tot vrij­dag van 08.30 — 17.00 uur.

Con­tact­for­mu­lier:

inst­agram

Shopping Basket