Hal­lo,
ik ben li­te­rair vertaler

Lin­da Broeder

Als je op zoek bent naar ie­mand die niet al­leen nauw­keu­rig en ge­trouw is in het ver­ta­len van tek­sten, maar ook ge­voel heeft voor li­te­rai­re stijl en emo­tie, dan ben je bij mij aan het juis­te adres.

 

Ik ben een ge­pas­si­o­neer­de ver­ta­ler die ge­looft dat li­te­ra­tuur een brug kan slaan tus­sen cul­tu­ren en dat ver­ta­lin­gen deze brug kun­nen ver­ster­ken. Ik ben ge­spe­ci­a­li­seerd in li­te­rai­re ver­ta­lin­gen uit het En­gels in het Ne­der­lands en heb rui­me er­va­ring in het ver­ta­len van meer­de­re gen­res: van li­te­ra­tuur tot thril­lers en van ro­mans tot kinderboeken.

Hal­lo,
ik ben li­te­rair vertaler

Lin­da Broeder

Als je op zoek bent naar ie­mand die niet al­leen nauw­keu­rig en ge­trouw is in het ver­ta­len van tek­sten, maar ook ge­voel heeft voor li­te­rair stijl en emo­tie, dan ben je bij mij aan het juis­te adres.

 

Ik ben een ge­pas­si­o­neer­de ver­ta­ler die ge­looft dat li­te­ra­tuur een brug kan slaan tus­sen cul­tu­ren en dat ver­ta­lin­gen deze brug kun­nen ver­ster­ken. Ik ben ge­spe­ci­a­li­seerd in li­te­rai­re ver­ta­lin­gen uit het En­gels in het Ne­der­lands en heb rui­me er­va­ring in het ver­ta­len van meer­de­re gen­res: van li­te­ra­tuur tot thril­lers en van ro­mans tot kinderboeken.

Het ver­ta­len van boe­ken is veel meer dan al­leen het om­zet­ten van woor­den uit de ene in de an­de­re taal. Het is het over­bren­gen van een heel ver­haal, met alle in­hou­de­lij­ke, sti­lis­ti­sche en cul­tu­re­le ken­mer­ken, in de stem van de auteur.

Mijn kwa­li­tei­ten

Als li­te­rair ver­ta­ler is het mijn doel om de es­sen­tie van een li­te­rair werk zo ge­trouw mo­ge­lijk over te bren­gen in de doel­taal, zon­der daar­bij af­breuk te doen aan de stijl en nu­an­ces van de ori­gi­ne­le tekst. Ik zie het als mijn taak om de le­zer in de doel­taal te la­ten ge­nie­ten van het­zelf­de ver­haal en de­zelf­de emo­ties als de le­zer van het oor­spron­ke­lij­ke werk.

 

Het ver­ta­len van li­te­ra­tuur gaat ech­ter ver­der dan al­leen het om­zet­ten van woor­den van de ene taal in de an­de­re. Het gaat ook om het over­bren­gen van de cul­tuur, con­text en sfeer van het oor­spron­ke­lij­ke werk. Dank­zij mijn uit­voe­ri­ge ken­nis van de cul­tuur en de li­te­rai­re tra­di­ties van het land waar­uit het werk af­kom­stig is, kan ik op­tre­den als brug­gen­bou­wer en bui­ten­land­se li­te­ra­tuur dicht naar de Ne­der­land­se le­zer brengen.

 

Daar­naast is het als ver­ta­ler be­lang­rijk om de juis­te toon en stem van de au­teur te vin­den. De stijl en het rit­me van een tekst zijn es­sen­ti­eel om de juis­te sfeer te cre­ë­ren en de emo­ties over te bren­gen die de au­teur wil uit­druk­ken. Dit be­te­kent dat ik als ver­ta­ler soms cre­a­tie­ve op­los­sin­gen moet vin­den om de nu­an­ces van de ori­gi­ne­le tekst ook door te ge­ven in de doeltaal.

 

Het ver­ta­len van li­te­ra­tuur is daar­om niet al­leen een am­bacht, maar ook een kunst. Het vergt niet al­leen taal­kun­di­ge vaar­dig­he­den, maar ook cre­a­ti­vi­teit, in­zicht en ge­voel voor stijl en sfeer. Door deze ele­men­ten als ver­ta­ler sa­men te bren­gen, kan ik de le­zer een er­va­ring bie­den die zo dicht mo­ge­lijk bij het ori­gi­ne­le werk ligt en die hen mee­neemt op een reis door de wereldliteratuur.

15 jaar ervaring 

Uit­ste­ken­de taalvaardigheid 

Zo­wel in het Ne­der­lands (na­ti­ve) als in het En­gels (near-na­ti­ve).

Uit­voe­ri­ge cul­tu­re­le en li­te­rai­re kennis 

Zo­wel van de Ne­der­land­se als de Brit­se en Ame­ri­kaan­se cul­tuur en literatuur. 

Secuur 

Be­dre­ven in het iden­ti­fi­ce­ren en op­los­sen van vertaalproblemen 

Creatief 

Punctueel 

Vo­ri­ge slide
Vol­gen­de slide

Mijn re­cent­ste vertalingen