Diensten

Als taal­pro­fes­si­o­nal bied ik verscheidene dien­sten aan. Door mijn jaren­lan­ge erva­ring bent u ver­ze­kerd van een kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig resultaat.

dien­sten

Ver­ta­len
U kunt mij inscha­ke­len voor ver­schil­len­de soor­ten ver­taal­op­drach­ten van het Engels naar het Neder­lands. Mijn spe­ci­a­li­sa­tie is het ver­ta­len van boeken en van aca­de­mi­sche en (popu­lair) weten­schap­pe­lij­ke teksten.

Cor­ri­ge­ren
Als cor­rec­tor con­tro­leer ik tek­sten op spel­ling, gram­ma­ti­ca en stijl. Ook maak ik ver­ta­lin­gen pers­klaar. Ik cor­ri­geer in prin­ci­pe alleen Neder­lands­ta­li­ge teksten.

Tekst­schrij­ven
Ik schrijf aca­de­mi­sche arti­ke­len en rap­por­ta­ges op het gebied van ver­ta­len, ver­taal­we­ten­schap en lite­ra­tuur. Daar­naast ont­wik­kel ik les­me­tho­des over deze onder­wer­pen. Ik schrijf in het Neder­lands en in het Engels.

erva­ring

In 2008 start­te ik mijn eigen ver­taal­prak­tijk, Lin­da Broe­der Ver­ta­lin­gen, en inmid­dels heb ik meer dan veer­tig boe­ken ver­taald in ver­schil­len­de gen­res. Ver­der heb ik o.a. als free­lan­ce ver­taal­do­cent gewerkt voor de LOI en de Auteurs­bond. Ook heb ik rap­por­ten over ver­ta­len geschre­ven voor het Exper­ti­se­cen­trum Lite­rair Ver­ta­len. En ik heb zowel zake­lij­ke als lite­rai­re tek­sten gecor­ri­geerd voor ver­schil­len­de opdrachtgevers. 

Als free­lan­ce ver­ta­ler ben ik gespe­ci­a­li­seerd in het ver­ta­len van boe­ken in meer­de­re gen­res: van lite­ra­tuur tot thril­lers en van romans tot kin­der­boe­ken. Een com­pleet over­zicht van mijn boek­ver­ta­lin­gen is te bekij­ken in mijn Portfolio. Ook ver­taal ik voor de zake­lij­ke markt, in het bij­zon­der aca­de­mi­sche en (popu­lair) weten­schap­pe­lij­ke tek­sten. Daar­naast werk ik als cor­rec­tor en pers­klaar­ma­ker. Hier­bij cor­ri­geer ik tek­sten op spel­ling, gram­ma­ti­ca en stijl.

Uit­ge­vers voor wie ik heb gewerkt:
∗ Ambo|Anthos ∗ Ars Scri­ben­di ∗ Atlas Con­tact ∗ Boe­ke­rij ∗ De Arbei­ders­pers ∗ Gott­mer ∗ Kluit­man ∗ Lui­tingh-Sijt­hoff ∗ Men­si­on ∗ Mou­ria ∗ NBD Bibli­on ∗ Truth & Dare ∗ Unie­boek | Het Spectrum

Ande­re opdracht­ge­vers:
∗ Joco Media ∗ Kos­mos S.R.L. ∗ Next Natu­re ∗ Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen ∗ Scrib­br ∗ Vertalerij

Het beoor­de­len van de kwa­li­teit van lite­rai­re ver­ta­lin­gen bij aan­vra­gen voor een pro­ject­sub­si­die lite­rai­re ver­ta­ling van het Nederlands Letterenfonds.
(NB: uit­slui­tend in ron­des waar­in ik zelf geen aan­vraag voor een pro­ject­sub­si­die heb ingediend.)

Ik was docent van de modu­len Maat­schap­pij­ken­nis en ver­ta­len, Ver­ta­len in de prak­tijk en Ver­taal­tools van de hbo-oplei­ding Vertaler Engels van de LOI. Hier­bij was ik ver­ant­woor­de­lijk voor het nakij­ken en beoor­de­len van huis­werk­op­ga­ven. Daar­naast ver­zorg­de ik van 2012–2016 een van de les­da­gen, inclu­sief het opstel­len van de les­stof en het nakij­ken van het voor­be­rei­den­de werk. Het onder­werp van deze les­dag was het ver­taal­pro­ces van begin tot eind: acqui­si­tie en onder­han­de­len, het maken van de ver­ta­ling en het opstel­len van de factuur.

Voor de sectie Boekvertalers van de Auteurs­bond heb ik twee work­shops van een dag ver­zorgd. De ene work­shop ging over het ver­ta­len van chick­lit en de ander over het ver­ta­len van humor.

Het ELV heeft mij inge­huurd voor het schrij­ven van ver­schei­de­ne rapportages:

Dos­siers lite­rair ver­ta­len (2015–2016)
Inter­ne dos­siers over de hui­di­ge stand van zaken rond lite­rai­re ver­ta­lin­gen in en uit het Neder­lands. Cen­tra­le vraag: wat is er sinds de oprich­ting van het ELV zoal gebeurd bin­nen de lite­rai­re ver­taal­we­reld en hoe ziet de (nabije) toe­komst eruit?

Naar een defi­ni­tie­ve elek­tro­ni­sche leer­om­ge­ving voor het ELV (2013)
Advies­rap­port over het toe­kom­sti­ge gebruik van een elek­tro­ni­sche leer­om­ge­ving door het ELV, in het bij­zon­der bij het orga­ni­se­ren van vertaalcursussen.

Als auteur voor de hbo-oplei­ding Vertaler Engels van de LOI heb ik les­ma­te­ri­aal ont­wik­keld voor de modu­len Inlei­ding lite­rair ver­ta­len en Maat­schap­pij­ken­nis en ver­ta­len. Onder­wer­pen: het ver­ta­len van vorm en stijl­ken­mer­ken, het ver­ta­len van cul­tuur­spe­ci­fie­ke ele­men­ten, het ver­ta­len van kin­der- en jeugd­li­te­ra­tuur, vertaalstrategieën.

Als pro­ject­me­de­wer­ker van het ELV hield ik mij voor­al bezig met alles rond digi­ta­le com­mu­ni­ca­tie. Hier­on­der viel: het behe­ren van de web­si­te van het ELV in al zijn facet­ten, het onder­zoe­ken en imple­men­te­ren van digi­ta­le tech­nie­ken voor de ver­schil­len­de dien­sten van het ELV (bij­voor­beeld het opzet­ten van een digi­ta­le leer­om­ge­ving voor de cur­sus­sen) en het ont­wik­ke­len van ove­rig digi­taal mate­ri­aal (digi­ta­le admi­ni­stra­tie­sys­te­men, rela­tie­be­heer­sys­teem, pro­gram­ma­boek­jes, etc.). Ook heb ik een groot­scha­lig onder­zoek naar de effec­ti­vi­teit van de ELV-cur­sus­sen opge­zet en uit­ge­voerd. Ver­der beston­den mijn werk­zaam­he­den o.a. uit het mede-orga­ni­se­ren van de ver­taal­cur­sus­sen en men­to­ra­ten, en infor­ma­tie­voor­zie­ning naar derden.

oplei­ding

Ik heb een BA Taal- en Cul­tuur­stu­dies en een MA Engels met Ver­ta­len als spe­ci­a­li­sa­tie. Ik heb me toe­ge­spitst op lite­rair ver­ta­len, onder ande­re met mijn scriptie over het vertalen van humor. Ook na mijn stu­die ben ik me ver­der blij­ven ont­wik­ke­len met ver­schil­len­de cur­sus­sen op het gebied van lite­rair vertalen. 

Drie­weeks ver­blijf in het Banff Centre for Arts and Creativity in Cana­da. Hier werk­te ik aan mijn ver­ta­ling van De rook die dondert van Nam­wa­li Ser­pell. Dit ver­blijf werd gespon­sord door het Neder­lands Letterenfonds.

Vijf­daag­se cur­sus lite­rair ver­ta­len in Ant­wer­pen, geor­ga­ni­seerd door het Expertisecentrum Literair Vertalen. Het pro­gram­ma bestond onder ande­re uit col­le­ges over ver­taal­the­o­rie, ver­taal­a­te­liers door Caro­li­ne Meij­er, Harm Dams­ma en Niek Mie­de­ma, en het maken van een col­lec­tie­ve vertaling.

Uni­ver­si­teit Utrecht — cum lau­de afge­stu­deerd.
Pro­gram­ma: Ver­ta­len
Scrip­tie: Translating Humour - The Problems of Translating Terry Pratchett

Uni­ver­si­teit Utrecht — cum lau­de afgestudeerd.
Hoofd­rich­ting: Taal­ont­wik­ke­ling en taalvariatie
Minors: Engel­se taal en cul­tuur; Vertalen

sub­si­dies

Als erva­ren lite­rair ver­ta­ler heb ik meer­de­re sub­si­dies ont­van­gen om mezelf en de kwa­li­teit van mijn ver­ta­lin­gen ver­der te kun­nen ontwikkelen.

Pro­ject­sub­si­die van het Nederlands Letterenfonds voor de lite­rai­re ver­ta­ling van Warmte (Warmth) van Daniel Sherrell.

Pro­ject­sub­si­die van het Nederlands Letterenfonds voor de lite­rai­re ver­ta­ling van De kat en de stad (The Cat and the City) van Nick Bradley.

Pro­ject­sub­si­die van het Nederlands Letterenfonds voor de lite­rai­re ver­ta­ling van De rook die dondert (The Old Drift) van Nam­wa­li Serpell.

Pro­ject­sub­si­die van het Nederlands Letterenfonds voor de lite­rai­re ver­ta­ling van Rode klok (Red Clocks) van Leni Zumas.

Ont­wik­ke­lings­beurs van het Expertisecentrum Literair Vertalen voor de lite­rai­re ver­ta­ling van een frag­ment uit The Sleepwalker’s Gui­de to Dan­cing van Mira Jacob, onder bege­lei­ding van men­tor Harm Damsma.

aan­ge­slo­ten bij

Shopping Basket