het klimaatboek

Het kli­maat­boek

(The Cli­ma­te Book)

Gre­ta Thun­berg et al. 

Het Kli­maat­boek toont glas­hel­der hoe de vele cri­ses op onze pla­neet met elkaar samen­han­gen en ver­telt de onver­bloem­de waar­heid over hoe en waar­om onze wereld ver­an­dert. Gre­ta Thun­berg vroeg meer dan hon­derd voor­aan­staan­de weten­schap­pers, lei­ders, acti­vis­ten en publi­cis­ten om hun ken­nis met ons te delen. Van smel­ten­de ijs­kap­pen tot inheem­se soe­ve­rei­ni­teit, van fast fas­hi­on tot de toe­komst van onze voed­sel­voor­zie­ning en de bre­de­re duur­zaam­heids­cri­sis: hun bevin­din­gen zijn ver­woord in over­tui­gen­de bij­dra­gen over ver­an­de­ring, actie en veer­kracht. Daar­naast deelt Gre­ta haar eigen ver­ha­len over haar leer­pro­ces – de pro­test­ac­ties en het bloot­leg­gen van green­was­hing – en ont­hult ze hoe­zeer we in het onge­wis­se zijn gela­ten. Dat is een van onze groot­ste pro­ble­men, zo laat ze zien, maar ook onze belang­rijk­ste bron van hoop. Alleen als we al deze zaken met elkaar ver­bin­den, kun­nen we duur­za­me oplos­sin­gen vin­den. En zodra ieder­een het hele plaat­je kent, kun­nen we in actie komen.

Ver­schijnt 27 okto­ber 2022

 

Co-ver­ta­lers: Jan van den Berg ∗ Lid­wien Biek­mann ∗ Koen Boe­lens ∗ Ed van Eeden ∗ Liset­te van Eijk ∗ Arwin van der Zwan

Co-ver­ta­lers:
∗ Jan van den Berg
∗ Lid­wien Biek­mann
∗ Koen Boe­lens
∗ Ed van Eeden
∗ Liset­te van Eijk
∗ Arwin van der Zwan

Shopping Basket