Nederlands New York

Co-ver­ta­ler: Tia Nut­ters
Uit­ge­ver: Men­si­on
Engel­se titel: Explo­ring His­to­ric Dut­ch New York

Recen­sies: Trouw, Volkskrant

Nederlands New York

Gajus Scheltema & Heleen Westerhuijs

Een prak­ti­sche, full-color reis­gids, per­fect geschikt als een his­to­ri­sche refe­ren­tie van het Hol­lands erf­goed van hui­dig New York City, Sta­te, en ver daar­bui­ten. Een team van zes­en­twin­tig Neder­land­se en Ame­ri­kaan­se inter­nationaal befaam­de weten­schap­pers en experts laten hun licht schij­nen op de tast­ba­re en denk­beel­di­ge roots van voor­ma­lig Nieuw Neder­land. De diver­se toch­ten door New York City, de Hud­son Val­ley, New Jer­sey en delen van Dela­wa­re nemen u mee naar het voor­ma­li­ge Nieuw Neder­land voor een fas­ci­ne­ren­de terug­blik op de zeven­tien­de eeuw­se Neder­land­se kolo­nie en diens cul­tuur. Daar­naast belicht het in the­ma­ti­sche arti­ke­len een aan­tal uit­een­lo­pen­de aspec­ten zoals de Neder­land­se kunst in het Metro­po­li­tan Muse­um of Art, de Neder­land­se oor­sprong van de donut, de ‘Hol­land mania’, de invloed van Neder­land­se archi­tec­tuur in de VS en vele Ame­ri­kaan­se woor­den afge­leid van het Neder­lands. Dit is de gids voor Neder­lan­ders die New York echt wil­len leren kennen.

Co-ver­ta­ler: Tia Nut­ters
Uit­ge­ver: Men­si­on
Engel­se titel: Explo­ring His­to­ric Dut­ch New York

Recen­sies: Trouw, Volkskrant

fragment

De ont­dek­kings­rei­zen van Hen­ry Hudsons in 1609 leid­den uit­ein­de­lijk tot de kolo­ni­sa­tie van bei­de zij­den van de Huds­on­val­lei, ruw­weg van Man­hat­tan tot Alba­ny en Sche­nect­a­dy. Fort Nas­sau, nabij het hui­di­ge Alba­ny, werd gesticht in 1614. De neder­zet­ting van bont­han­de­la­ren die ten zui­den van Fort Nas­sau ont­stond kreeg uit­ein­de­lijk de naam Bever­wij­ck, tegen­woor­dig onder­deel van Albany. 

De eer­ste patroon­schap­pen in dit gebied, zoals Rens­se­laers­wij­ck, lagen voor­al in de Huds­on­val­lei ten noor­den van Nieuw-Amster­dam. Het rivier­dal, dat zijn sterk Neder­land­se karak­ter tot in de negen­tien­de eeuw behield, is rijk aan his­to­ri­sche plaat­sen en muse­um­wo­nin­gen, maar ook aan for­ten en slag­vel­den uit de Ame­ri­kaan­se Onaf­han­ke­lijk­heids­oor­log. Tal­lo­ze plaats­na­men van Neder­land­se oor­sprong, zoals Kats­baan, Brin­c­ker­hoff, Plat­tekill, Katers­kill, Rosen­da­le, Kin­der­hook, Amster­dam en Rot­ter­dam, her­in­ne­ren ons aan een meer of min­der recent Neder­lands ver­le­den. Een bezoek aan de belang­rijk­ste cul­tu­re­le en his­to­ri­sche loca­ties in dit gebied kan dan ook een week in beslag nemen. 

De rou­tes in dit hoofd­stuk voe­ren u langs de oost­zij­de van de Huds­on­val­lei van New York naar Alba­ny en Sche­nect­a­dy. De terug­weg ver­loopt via de west­oe­ver van de rivier rich­ting New Jer­sey. Hoe­wel een trein­reis van New York naar Alba­ny mooie ver­ge­zich­ten over de Hud­son en het dal biedt, kun­nen de mees­te beziens­waar­dig­he­den die hier wor­den beschre­ven gezien de gro­te afstan­den beter met de auto wor­den bezocht. Boven­dien zijn som­mi­ge loca­ties alleen per auto bereikbaar.

© 2012 Mension

Shopping Basket