warmte

Onder­ti­tel: Vol­was­sen wor­den aan het ein­de van onze wereld
Uit­ge­ver:
De Arbeiderspers
Engel­se titel: Warmth — Coming of Age at the End of Our World
Sub­si­die: projectsubsidie Nederlands Letterenfonds

∗ 

Warmte

Daniel Sherrell

In Warm­te onder­zoekt een jon­ge schrij­ver en kli­maat­ac­ti­vist uit New York zijn emo­ti­o­ne­le reac­tie op de kli­maat­ver­an­de­ring die onze toe­komst over­scha­duwt (‘het Pro­bleem’). In een lan­ge brief aan zijn nog onge­bo­ren kind ver­woordt hij een moei­lijk te omschrij­ven erva­ring, die voor velen van ons her­ken­baar zal zijn. En hij doet een appèl: alleen door toe­gang te krij­gen tot onze onder­druk­te gevoe­lens van rouw over wat we ver­lie­zen, is het moge­lijk om uit een staat van ver­do­ving te komen en te doen wat nodig is om de erg­ste scenario’s te voor­ko­men. Een eer­lijk en inspi­re­rend boek dat ons de ogen opent.

Onder­ti­tel: Vol­was­sen wor­den aan het ein­de van onze wereld
Uit­ge­ver:
De Arbeiderspers
Engel­se titel: Warmth — Coming of Age at the End of Our World
Sub­si­die: projectsubsidie Nederlands Letterenfonds

Onder­ti­tel: Vol­was­sen wor­den aan het ein­de van onze wereld
Uit­ge­ver:
De Arbeiderspers
Engel­se titel: Warmth — Coming of Age at the End of Our World
Sub­si­die: projectsubsidie Nederlands Letterenfonds

∗ 

fragment

[titel fragment]

[tekst­frag­ment]

[insprin­gen]

© [copy­right]

Ver­schijnt okto­ber 2021.

Shopping Basket