Wat heb je liever?

Uit­ge­ver: NBD Bibli­on
Engel­se titel: Would You Rather… Have Teeth Like a T‑Rex or Armour Like an Ankylosaurus?

Wat heb je liever: tanden als een T. rex of een pantser als een ankylosaurus?

Camilla De La Bedoyere

Met de nieu­we serie Wat heb je lie­ver? leren kin­de­ren op een ori­gi­ne­le en humo­ris­ti­sche manier leu­ke feitjes over die­ren. Er zijn geen goe­de of fou­te ant­woor­den, maar wel ein­de­lo­ze opties om te bespre­ken. Wie zie je bij­voor­beeld lie­ver ver­schij­nen op je ver­jaar­dags­feest­je? Een Edmon­to­sau­rus of een Gigantoraptor?

Uit­ge­ver: NBD Bibli­on
Engel­se titel: Would You Rather… Have Teeth Like a T‑Rex or Armour Like an Ankylosaurus?

Wat heb je liever? achterflap

© 2016 NBD Biblion

Shopping Basket