Zwerver

Uit­ge­ver: Lui­tingh-Sijt­hoff
Engel­se titel: Roam

Zwer­ver

Alan Lazar

Katey is ontroost­baar als haar hond Nel­son ver­dwijnt. Nel­son is zijn neus ach­ter­na­ge­lo­pen op weg naar het Gro­te Avon­tuur, en dat brengt hem steeds ver­der van huis. Hij reist het land door in de cabi­ne van een truc­ker en over­leeft ter­nau­wer­nood de kou­de win­ter. Dan krijgt hij een ern­stig onge­luk waar­bij hij een van zijn poten ver­liest. Maar ook de die­ren­arts die hem onder zijn hoe­de neemt, kan niet lan­ger voor hem zor­gen. Wordt het asiel Nelsons laat­ste bestem­ming of zal het hem luk­ken Katey terug te vinden?

Uit­ge­ver: Lui­tingh-Sijt­hoff
Engel­se titel: Roam

Ove­ri­ge media: soundtrack

frag­ment

1

Het eer­ste wat Nel­son rook was gras. Door­drin­gend, heer­lijk, mys­te­ri­eus gras. De geur dreef naar bin­nen van­af de wei­lan­den rond de boer­de­rij van mevrouw Ander­son, waar Nel­son en zijn broer­tjes en zus­jes lagen te spar­te­len, dicht bij hun moe­der. Hij trok zijn klei­ne neus op, ver­bluft door deze ster­ke, nieu­we prik­kel. Hij had hem in de ver­te bespeurd toen hij in zijn moe­ders buik zat en zijn neus steeds krach­ti­ger werd. Maar toen de geur van gras hem een­maal in de bui­ten­we­reld op vol­le sterk­te bereik­te, was dit een beang­sti­gen­de, bedwel­men­de en zeer mys­te­ri­eu­ze ervaring. 

De geur ken­de vele lagen. Met­ter­tijd zou Nel­son de bete­ke­nis van de ver­schil­len­de onder­lig­gen­de geu­ren ach­ter­ha­len. Ze gaven infor­ma­tie over de dag: wel­ke die­ren er voor­bij waren gelo­pen en de plek had­den gemar­keerd, hoe­veel dauw er die och­tend was geweest, en ze bevat­ten ook spo­ren van de wei­lan­den in de ver­te waar die dauw van­daan kwam. Ze gaven infor­ma­tie over de regen van twee dagen gele­den en over de mie­ren en ande­re insec­ten die in het gras leef­den. Maar soms, van diep onder de grond waar­uit het gras opkwam, bevat­ten de geu­ren ook gehei­me spo­ren van voor­bije zomers en win­ters van lang gele­den, van de die­ren die had­den geleefd en waren gestor­ven in de streek in New Hamp­shi­re waar Nel­son was gebo­ren. Ze bevat­ten de geschie­de­nis van alle wor­tels en been­de­ren die al eeu­wen in die vrucht­ba­re aar­de lagen. 

Nel­son kwam uit een nest van zes bas­taards. Het was eigen­lijk niet de bedoe­ling dat hij een bas­taard zou zijn. Mevrouw Ander­son fok­te al vele jaren ras­zui­ve­re beag­les en poe­dels. Haar puppy’s wer­den voor dui­zen­den dol­lars per stuk ver­kocht en wer­den naar loca­ties door heel Ame­ri­ka ver­scheept. Nelsons moe­der, Lola, een zacht­aar­di­ge, abri­koos­kleu­ri­ge dwerg­poe­del, had al meer­de­re malen een nest­je puppy’s gebaard. Nelsons vader, King, een bea­g­le die op de jaar­markt veel­vul­dig werd gefo­to­gra­feerd als een per­fect exem­plaar van zijn ras, had eigen­lijk niet in Lola’s ken­nel mogen komen toen ze twee maan­den gele­den loops was. Nou­gat, een ande­re bea­g­le, was al meer­de­re keren met suc­ces door hem gedekt, en mevrouw Ander­son was dol op hem. Maar eigen­lijk was het haar bedoe­ling geweest om Lola te laten dek­ken door haar gebrui­ke­lij­ke part­ner, Ken­ne­dy, een don­ker­brui­ne poe­del met een warm hart. Ze wist niet dat King was beto­verd door Lola’s door­drin­gen­de geur die hem afge­lo­pen len­te van­uit haar ken­nel bereik­te. King bespeur­de een klein gat onder het hou­ten hek rond Lola’s ken­nel en begon ver­woed te gra­ven wan­neer mevrouw Ander­son niet in de buurt was, met als uit­ein­de­lijk gevolg dat hij Lola had gedekt. Mevrouw Ander­son had geen enkel ver­moe­den, tot Lola’s pups op een dag ter wereld kwa­men en er com­pleet anders uit­za­gen dan ze gewend was. Even was ze boos toen ze besef­te wat King had gedaan. Ze voel­de zich ook kort bedroefd toen ze zich rea­li­seer­de dat ze de dui­zen­den dol­lars die ze onge­twij­feld had gekre­gen voor een ras­zui­ver poe­del­nest­je nu wel kon ver­ge­ten. Maar toen ze Nelsons oude­re zus­je in haar hand hield en het hart­je van de klei­ne hond voel­de klop­pen, smolt haar eigen hart al snel, en ze wist dat ze deze puppy’s de eer­ste twee maan­den van hun leven met net zoveel lief­de zou ver­zor­gen als haar ras­zui­ve­re pups.

Shopping Basket