Algemene voorwaarden

Alge­me­ne voorwaarden

Dit zijn de alge­me­ne voor­waar­den van Lin­da Broe­der Ver­ta­lin­gen. Deze zijn gel­dig op alle over­een­kom­sten tus­sen Lin­da Broe­der Ver­ta­lin­gen en de opdracht­ge­ver, ten­zij anders overeengekomen.

defi­ni­ties

Opdracht­ge­ver
1) De natuur­lij­ke dan wel rechts­per­soon die de over­een­komst (van opdracht) met de opdracht­ne­mer heeft geslo­ten;
2) De natuur­lij­ke dan wel rechts­per­soon die door mid­del van een volmacht/machtiging aan een der­de toe­stem­ming heeft gege­ven om de over­een­komst (van opdracht) met de opdracht­ne­mer te sluiten.

Opdracht­ne­mer
Lin­da Broe­der Vertalingen.

Over­een­komst (van opdracht)
De door opdracht­ne­mer en opdracht­ge­ver te slui­ten over­een­komst met betrek­king tot werkzaamheden.

arti­kel 1 — toe­pas­se­lijk­heid van de voorwaarden

1.1 Deze alge­me­ne voor­waar­den gel­den voor iede­re offer­te van Lin­da Broe­der Ver­ta­lin­gen en iede­re over­een­komst tus­sen Lin­da Broe­der Ver­ta­lin­gen (ver­der te noe­men ‘de opdracht­ne­mer’) en een opdracht­ge­ver, met uit­slui­ting van de alge­me­ne voor­waar­den van de opdracht­ge­ver ten­zij de opdracht­ne­mer met de toe­pas­sing daar­van schrif­te­lijk heeft ingestemd.

1.2 De opdracht­ne­mer zal de onder­ha­vi­ge voor­waar­den van toe­pas­sing ver­kla­ren op iede­re offer­te en/of over­een­komst die zij met een opdracht­ge­ver sluit.

1.3 De opdracht­ne­mer kan bij de uit­voe­ring van de opdracht der­den inscha­ke­len waar­bij de opdracht­ne­mer de nodi­ge zorg­vul­dig­heid in acht zal nemen.

1.4 Indien één of meer bepa­lin­gen in deze alge­me­ne voor­waar­den op enig moment geheel of gedeel­te­lijk nie­tig zijn of ver­nie­tigd moch­ten wor­den, blij­ven deze alge­me­ne voor­waar­den voor het ove­ri­ge van toe­pas­sing. De opdracht­ne­mer en de opdracht­ge­ver zul­len dan in over­leg tre­den ten­ein­de nieu­we bepa­lin­gen ter ver­van­ging van de nie­ti­ge of ver­nie­tig­de bepa­lin­gen over­een te komen, waar­bij zoveel moge­lijk het doel en strek­king van de oor­spron­ke­lij­ke bepa­lin­gen in acht wordt genomen.

1.5 Indien ondui­de­lijk­heid of one­nig­heid bestaat ten aan­zien van de uit­leg van één of meer bepa­lin­gen van deze alge­me­ne voor­waar­den, dan dient de uit­leg te geschie­den in de geest van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tus­sen par­tij­en een situ­a­tie voor­doet die niet in deze alge­me­ne voor­waar­den is gere­geld, dan dient deze situ­a­tie in de geest van deze alge­me­ne voor­waar­den te wor­den beoordeeld.

1.7 Indien de opdracht­ne­mer niet steeds strik­te nale­ving van deze alge­me­ne voor­waar­den ver­langt, leidt zulks er niet toe dat de bepa­lin­gen daar­van niet van toe­pas­sing zijn, of dat de opdracht­ne­mer op eni­ger­lei wij­ze het recht zou ver­lie­zen om in ande­re geval­len de stip­te nale­ving van de bepa­lin­gen van deze alge­me­ne voor­waar­den te verlangen.

arti­kel 2 — offer­tes, tot­stand­ko­ming van de overeenkomst

2.1 Alle aan­bie­din­gen en prijs­op­ga­ven van de opdracht­ne­mer zijn vrijblijvend.

2.2 De opdracht komt tot stand door schrif­te­lij­ke aan­vaar­ding van de offer­te door de opdracht­ge­ver of aan­vaar­ding van de door de opdracht­ge­ver ver­strek­te opdracht door de opdracht­ne­mer. De opdracht­ne­mer draagt zorg voor een dui­de­lij­ke omschrij­ving van de aan­le­ver­spe­ci­fi­ca­ties en termijn(en) waar­bin­nen het door opdracht­ge­ver aan te leve­ren mate­ri­aal in het bezit van opdracht­ne­mer dient te zijn.

2.3 Indien de opdracht­ne­mer in het kader van een offer­te de vol­le­di­ge tekst van de opdracht niet bin­nen vijf werk­da­gen heeft kun­nen inzien, kan de opdracht­ne­mer na de aan­vaar­ding van de opdracht / offer­te de geda­ne prijs­op­ga­ve en / of opge­ge­ven ter­mij­nen als­nog her­roe­pen. Het hier­voor bepaal­de is ook van toe­pas­sing indien de door opdracht­ge­ver aan­ge­le­ver­de bestan­den / docu­men­ten niet vol­doen aan de in arti­kel 2.2 genoem­de aanleverspecificaties.

2.4 Indien de opdracht­ge­ver de uit­ge­brach­te offer­te aan­vaardt met inacht­ne­ming van één of meer­de­re aan­pas­sin­gen dient er een nieu­we offer­te te wor­den uit­ge­bracht. Indien in een der­ge­lij­ke situ­a­tie geen nieu­we offer­te is uit­ge­bracht, is er geen over­een­komst tot stand gekomen.

2.5 Een samen­ge­stel­de prijs­op­ga­ve ver­plicht de opdracht­ne­mer niet tot het ver­rich­ten van een gedeel­te van de opdracht tegen een over­een­kom­stig deel van de opge­ge­ven prijs. Eer­der uit­ge­brach­te offer­tes gel­den niet auto­ma­tisch voor toe­kom­sti­ge opdrachten.

2.6 De opdracht­ne­mer kan niet aan zijn offer­te wor­den gehou­den, indien de offer­te, dan wel een onder­deel daar­van, een ken­ne­lij­ke ver­gis­sing of ver­schrij­ving bevat.

arti­kel 3 — wij­zi­ging en intrek­king van opdrachten

3.1 Wij­zi­ging van de over­een­komst door de opdracht­ge­ver is slechts gel­dig indien de opdracht­ne­mer daar schrif­te­lijk mee heeft ingestemd.

3.2 Indien de opdracht­ge­ver na de tot­stand­ko­ming van de over­een­komst wij­zi­gin­gen aan­brengt in de opdracht, is de opdracht­ne­mer gerech­tigd de ter­mijn van uit­voe­ring en/of het hono­ra­ri­um aan te pas­sen of de opdracht als­nog te weigeren.

3.3 Indien tij­dens de uit­voe­ring van de over­een­komst blijkt dat het, naar het oor­deel van de opdracht­ne­mer, voor een behoor­lij­ke uit­voe­ring van de over­een­komst nood­za­ke­lijk is om de te ver­rich­ten werk­zaam­he­den te wij­zi­gen of aan te vul­len, zul­len par­tij­en in onder­ling over­leg de over­een­komst dien­over­een­kom­stig aan­pas­sen en heeft opdracht­ne­mer recht op een aan­vul­len­de vergoeding.

3.4 Annu­le­ring van een over­een­komst door de opdracht­ge­ver kan alleen schrif­te­lijk plaatsvinden.

3.5 Indien de opdracht­ge­ver de over­een­komst annu­leert bin­nen 24 uur nadat de over­een­komst tot stand is geko­men en de opdracht­ne­mer nog geen aan­vang heeft gemaakt met de werk­zaam­he­den, dan is de opdracht­ge­ver niet gehou­den de over­een­ge­ko­men ver­goe­ding te beta­len. In alle ande­re geval­len is de opdracht­ge­ver de beta­ling van het reeds uit­ge­voer­de deel van de opdracht ver­schul­digd, als­me­de een ver­goe­ding op basis van een uur­ta­rief voor reeds uit­ge­voer­de research­werk­zaam­he­den voor het ove­ri­ge gedeel­te. De opdracht­ne­mer stelt het reeds ver­vaar­dig­de werk ter beschik­king van de opdrachtgever.

3.6 Indien de opdracht­ne­mer voor de uit­voe­ring van de opdracht tijd heeft gere­ser­veerd en deze niet meer elders kan wor­den benut, is de opdracht­ge­ver gehou­den tot ver­goe­ding van 50% van het hono­ra­ri­um voor het niet uit­ge­voer­de gedeel­te van de opdracht.

3.7 Een over­een­komst waar­voor de opdracht­ne­mer onver­wijld werk­zaam­he­den moet ver­rich­ten kan niet door de opdracht­ge­ver wor­den geannuleerd.

arti­kel 4 — uit­voe­ring van opdrach­ten, geheimhouding

4.1 De opdracht­ne­mer is gehou­den de opdracht naar bes­te weten en kun­nen en met een juist inzicht uit te voe­ren voor het door de opdracht­ge­ver gespe­ci­fi­ceer­de doel.

4.2 De opdracht­ne­mer zal alle door de opdracht­ge­ver beschik­baar gestel­de infor­ma­tie strikt ver­trou­we­lijk behan­de­len. De opdracht­ne­mer zal even­tu­eel in te scha­ke­len der­den tot geheim­hou­ding ver­plich­ten. De opdracht­ne­mer is even­wel niet aan­spra­ke­lijk voor schen­ding van de geheim­hou­ding door in te scha­ke­len der­den indien zij aan­ne­me­lijk kan maken deze schen­ding niet te heb­ben kun­nen verhinderen.

4.3 Ten­zij uit­druk­ke­lijk het tegen­deel is over­een­ge­ko­men heeft de opdracht­ne­mer het recht een opdracht (mede) door een der­de te laten uit­voe­ren, onver­min­derd zijn ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de ver­trou­we­lij­ke behan­de­ling en de deug­de­lij­ke uit­voe­ring van de opdracht.

4.4 De opdracht­ne­mer en opdracht­ge­ver kun­nen schrif­te­lijk met elkaar over­een­ko­men dat de opdracht in ver­schil­len­de fasen wordt uit­ge­voerd en dat het reeds uit­ge­voer­de gedeel­te (steeds) afzon­der­lijk wordt gefactureerd.

4.5 Indien de opdracht in fasen wordt uit­ge­voerd kan de opdracht­ne­mer de uit­voe­ring van die onder­de­len, die tot een vol­gen­de fase beho­ren, opschor­ten tot­dat de opdracht­ge­ver het reeds uit­ge­voer­de schrif­te­lijk heeft goedgekeurd.

4.6 Waar moge­lijk ver­strekt de opdracht­ge­ver op ver­zoek inhou­de­lij­ke inlich­tin­gen over de opdracht als­me­de docu­men­ta­tie en ter­mi­no­lo­gie, indien beschik­baar. Ver­zen­ding van bedoel­de stuk­ken geschiedt steeds voor reke­ning en risi­co van de opdrachtgever.

4.7 De opdracht­ne­mer staat niet in voor de juist­heid van de door opdracht­ge­ver aan de opdracht­ne­mer ver­strek­te gege­vens en aan­vaardt geen aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de, van wel­ke aard dan ook, te wij­ten aan het gebruik van de ver­strek­te gegevens.

4.8 Indien de opdracht­ge­ver in gebre­ke mocht komen in de deug­de­lij­ke nako­ming van het­geen waar­toe hij jegens de opdracht­ne­mer gehou­den is, dan is de opdracht­ge­ver aan­spra­ke­lijk voor alle scha­de die daar­door direct of indi­rect aan de zij­de van de opdracht­ne­mer is ontstaan.

4.9 Indien tij­dens de uit­voe­ring van de over­een­komst blijkt dat het voor een behoor­lij­ke uit­voe­ring daar­van nood­za­ke­lijk is om deze te wij­zi­gen of aan te vul­len, dan zul­len par­tij­en tij­dig en in onder­ling over­leg tot aan­pas­sing van de over­een­komst over­gaan. Indien de over­een­komst in kwan­ti­ta­tief en/of kwa­li­ta­tief opzicht wordt gewij­zigd, dan kan dat con­se­quen­ties heb­ben voor het­geen oor­spron­ke­lijk was over­een­ge­ko­men. Daar­door kan het oor­spron­ke­lijk over­een­ge­ko­men bedrag wor­den ver­hoogd of ver­laagd. De opdracht­ne­mer zal daar­van zoveel moge­lijk een prijs­op­gaaf doen. Door een wij­zi­ging van de over­een­komst kan de oor­spron­ke­lijk opge­ge­ven ter­mijn van uit­voe­ring wor­den gewij­zigd. De opdracht­ge­ver aan­vaardt het feit dat de over­een­komst kan wor­den gewij­zigd, daar­on­der begre­pen de wij­zi­ging in prijs en ter­mijn van uitvoering.

arti­kel 5 — intel­lec­tu­eel eigendom

5.1 Ten­zij uit­druk­ke­lijk en schrif­te­lijk anders is over­een­ge­ko­men, behoudt de opdracht­ne­mer het auteurs­recht op door de opdracht­ne­mer ver­vaar­dig­de ver­ta­lin­gen en ande­re tek­sten, onge­acht de cor­rec­tie van het werk op instruc­tie van  de opdracht­ge­ver. De opdracht­ge­ver is ver­plicht in elk exem­plaar van de uit­ga­ve het teken © te doen aan­bren­gen bij de ver­mel­ding van de naam van de opdracht­ne­mer. De opdracht­ne­mer doet geen afstand van zijn per­soon­lijk­heids­rech­ten als bedoeld in arti­kel 25 van de Auteurswet.

5.2 Bekor­ting of eni­ge ande­re wij­zi­ging in het werk kan slechts geschie­den met toe­stem­ming van de opdracht­ne­mer. De opdracht­ge­ver vrij­waart de opdracht­ne­mer tegen aan­spra­ken van der­den ten aan­zien van de in dit lid bedoel­de bekor­ting of wijziging.

5.3 Behou­dens anders­lui­den­de schrif­te­lij­ke afspra­ken ver­werft de opdracht­ge­ver het een­ma­li­ge, niet-exclu­sie­ve exploi­ta­tie­recht op het werk dat beperkt is tot de titel waar­voor het werk is gemaakt. Het genoem­de exploi­ta­tie­recht is beperkt tot het Neder­land­se grondgebied.

5.4 In geval van even­tu­e­le over­dracht van het auteurs­recht, gaat het auteurs­recht pas over op het moment dat de opdracht­ge­ver aan al zijn ver­plich­tin­gen jegens de opdracht­ne­mer heeft voldaan.

5.5 Indien de opdracht­ne­mer ter uit­voe­ring van een over­een­komst ken­nis ver­werft omtrent (ver­ta­ling van) bepaal­de woorden/begrippen is het hem toe­ge­staan om deze ook voor ande­re doel­ein­den dan wel uit­voe­ring van ande­re over­een­kom­sten te gebrui­ken. Een en ander voor zover de opdracht­ne­mer daar­mee niet zijn geheim­hou­dings­plicht ten opzich­te van de opdracht­ge­ver schaadt.

5.6 De opdracht­ge­ver vrij­waart de opdracht­ne­mer tegen aan­spra­ken van der­den wegens beweer­de­lij­ke inbreuk op eigendoms‑, octrooi‑, auteurs- of ande­re intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten in ver­band met de uit­voe­ring van de overeenkomst.

5.7 Het is de opdracht­ge­ver niet toe­ge­staan het exploi­ta­tie­recht op het werk over te dra­gen aan der­den of in (sub)licentie te geven.

5.8 De scha­de­ver­goe­ding die de opdracht­ge­ver ver­schul­digd is in geval van schen­ding van het auteurs­recht en/of de per­soon­lijk­heids­rech­ten van de opdracht­ne­mer, omvat onder meer het door de opdracht­ne­mer gele­den inko­mens­ver­lies, de door de opdracht­ge­ver gemaak­te winst en de toe­ge­brach­te imma­te­ri­ë­le scha­de en bedraagt mini­maal 300% van de over­een­ge­ko­men of gebrui­ke­lij­ke ver­goe­ding, onver­min­derd de ove­ri­ge rech­ten van de opdracht­ne­mer, waar­on­der begre­pen het recht op schadevergoeding.

arti­kel 6 — beëindiging

6.1 De opdracht­ne­mer kan de over­een­komst geheel of gedeel­te­lijk beëin­di­gen wan­neer de opdracht­ge­ver in ver­zuim is met de nako­ming van zijn ver­plich­tin­gen, in liqui­da­tie komt te ver­ke­ren, sur­se­an­ce van beta­ling aan­vraagt, een aan­vraag voor het fail­lis­se­ment van de opdracht­ge­ver is inge­diend of indien opdracht­ge­ver zijn/haar bedrijf geheel of gedeel­te­lijk stop­zet of ontbindt.

6.2 Indien na tot­stand­ko­ming van de over­een­komst blijkt dat de uit­voe­ring van de opdracht rede­lij­ker­wijs niet moge­lijk is en de niet-uit­voer­baar­heid te wij­ten is aan de ver­strek­te infor­ma­tie van de opdracht­ge­ver, is de opdracht­ne­mer gerech­tigd de over­een­komst te ont­bin­den, dan wel meer­kos­ten in reke­ning te bren­gen voor de werk­zaam­he­den die afwij­ken van het­geen is geof­freerd. Het voor­gaan­de is ook van toe­pas­sing indien bij uit­voe­ring van de over­een­komst blijkt dat de bij de tot­stand­ko­ming van de over­een­komst door de opdracht­ge­ver ver­strek­te infor­ma­tie een wezen­lijk ander karak­ter heeft dan bij de uit­voe­ring van de overeenkomst.

6.3 Ont­bin­ding van de over­een­komst als genoemd in de arti­ke­len 6.1 en 6.2 ont­slaat de opdracht­ge­ver niet van zijn beta­lings­ver­plich­ting met betrek­king tot de door opdracht­ne­mer reeds uit­ge­voer­de werkzaamheden.

6.4 Indien de opdracht­ne­mer tot opschor­ting, opzeg­ging of ont­bin­ding over­gaat, is hij op gener­lei wij­ze gehou­den tot ver­goe­ding van scha­de van de opdracht­ge­ver. Een der­ge­lij­ke actie van de opdracht­ne­mer laat zijn ove­ri­ge rech­ten, waar­on­der begre­pen het vor­de­ren van nako­ming en scha­de­ver­goe­ding, onverlet.

arti­kel 7 — recla­mes en geschillen

7.1 De opdracht­ge­ver is gehou­den op eigen kos­ten te onder­zoe­ken of het gele­ver­de vol­doet aan de overeenkomst.

7.2 De opdracht­ge­ver dient klach­ten over het gele­ver­de zo spoe­dig moge­lijk schrif­te­lijk en in ieder geval tien werk­da­gen na leve­ring schrif­te­lijk aan de opdracht­ne­mer te mel­den. De mel­ding dient een zo gede­tail­leerd moge­lij­ke omschrij­ving van het gebrek te bevat­ten, zodat de opdracht­ne­mer in staat is ade­quaat te rea­ge­ren. De opdracht­ge­ver dient de opdracht­ne­mer in de gele­gen­heid te stel­len een klacht te (doen) onder­zoe­ken. Bij gebre­ke van het voor­gaan­de kan  de opdracht­ge­ver geen beroep meer doen op een gebrek in het door de opdracht­ne­mer geleverde.

7.3 Indien de klacht gegrond is, zal de opdracht­ne­mer het gele­ver­de bin­nen rede­lij­ke tijd ver­be­te­ren of ver­van­gen dan wel, indien de opdracht­ne­mer hier­aan rede­lij­ker­wijs niet kan vol­doen, een reduc­tie op de prijs verlenen.

7.4 Indien de opdracht­ge­ver van oor­deel is dat door de opdracht­ne­mer aan hem gefac­tu­reer­de bedra­gen onjuist zijn, is hij gehou­den daar­te­gen bin­nen 30 dagen na fac­tu­ra­tie schrif­te­lijk en gespe­ci­fi­ceerd te pro­tes­te­ren, op straf­fe van ver­val van dit recht. Het uiten van een klacht ont­slaat de opdracht­ge­ver niet van zijn betalingsverplichting.

7.5 Par­tij­en zul­len slechts een beroep op de rech­ter doen, nadat zij zich tot het uiter­ste heb­ben inge­span­nen het ont­sta­ne geschil in onder­ling over­leg op te lossen.

7.6 Het recht van recla­me van de opdracht­ge­ver ver­valt zodra de opdracht­ge­ver het gele­ver­de zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewer­ken, zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de opdracht­ne­mer en deze bewer­king heeft gepu­bli­ceerd dan wel heeft laten drukken.

arti­kel 8 — ter­mijn en tijd­stip van levering

8.1 De over­een­ge­ko­men leve­rings­ter­mijn is een streef­ter­mijn, ten­zij uit­druk­ke­lijk schrif­te­lijk anders is over­een­ge­ko­men. De opdracht­ne­mer is gehou­den om, zodra hem dui­de­lijk wordt dat tij­di­ge leve­ring niet moge­lijk is, de opdracht­ge­ver daar­van onver­wijld op de hoog­te te stellen.

8.2 Bij toe­re­ken­ba­re over­schrij­ding van de over­een­ge­ko­men ter­mijn is de opdracht­ge­ver, indien op de uit­voe­ring in rede­lijk­heid niet lan­ger kan wor­den gewacht, gerech­tigd tot een­zij­di­ge ont­bin­ding van de overeenkomst.

8.3 De leve­ring wordt geacht te heb­ben plaats­ge­had op het tijd­stip van per­soon­lij­ke afle­ve­ring of ver­zen­ding per gewo­ne post, koe­rier of elek­tro­ni­sche post.

8.4 Leve­ring van gege­vens via elek­tro­ni­sche post wordt geacht te heb­ben plaats­ge­had op het moment waar­op het medi­um de ver­zen­ding heeft bevestigd.

arti­kel 9 — hono­ra­ri­um, kos­ten en betaling

9.1 Het hono­ra­ri­um voor de opdracht­ne­mer is in begin­sel geba­seerd op een woord­ta­rief. Soms wordt een hono­ra­ri­um op basis van een uur­ta­rief in reke­ning gebracht. De opdracht­ne­mer kan naast zijn hono­ra­ri­um ook de ver­schot­ten ver­bon­den aan de uit­voe­ring van de opdracht aan de opdracht­ge­ver in reke­ning brengen.

9.2 Het hono­ra­ri­um is exclu­sief BTW, ten­zij uit­druk­ke­lijk anders is overeengekomen.

9.3 Indien door de opdracht­ne­mer werk­zaam­he­den wor­den ver­richt op loca­tie van, of aan­ge­we­zen door, de opdracht­ge­ver, ver­goedt de opdracht­ge­ver de door de opdracht­ne­mer te maken verblijfs‑, reis­kos­ten en ande­re rede­lij­ke kos­ten, en draagt de opdracht­ge­ver kos­te­loos zorg voor door de opdracht­ne­mer in rede­lijk­heid gewens­te faciliteiten

9.4 Indien de opdracht­ne­mer met de opdracht­ge­ver een vast hono­ra­ri­um of een vas­te prijs is over­een­ge­ko­men, dan is de opdracht­ne­mer niet­te­min gerech­tigd tot ver­ho­ging van dit hono­ra­ri­um of deze prijs, indien deze ver­ho­ging voort­vloeit uit een gebeur­te­nis als bedoeld in arti­kel 4.9, uit een bevoegd­heid of ver­plich­ting inge­vol­ge de wet of inge­vol­ge regel­ge­ving of zijn oor­zaak vindt in een stij­ging van de prijs van lonen e.d. of op ande­re gron­den die bij het aan­gaan van de over­een­komst rede­lij­ker­wijs niet voor­zien­baar waren. De opdracht­ge­ver heeft in dit geval het recht de over­een­komst te ont­bin­den, ten­zij par­tij­en in onder­ling over­leg een nieuw vast hono­ra­ri­um of vas­te prijs overeenkomen.

9.5 Decla­ra­ties die­nen uiter­lijk bin­nen 30 dagen na fac­tuur­da­tum te wor­den vol­daan in de valu­ta waar­in de decla­ra­tie is gesteld. Na ver­strij­ken van de ter­mijn van 30 dagen is de opdracht­ge­ver onmid­del­lijk en zon­der nade­re inge­bre­ke­stel­ling in ver­zuim, in welk geval de opdracht­ge­ver over het fac­tuur­be­drag de wet­te­lij­ke ren­te ver­schul­digd is van­af de datum van ver­zuim tot aan het moment van vol­le­di­ge voldoening.

9.6 Indien de opdracht­ge­ver in gebre­ke of in ver­zuim is in de nako­ming, dan komen alle rede­lij­ke kos­ten ter ver­krij­ging van vol­doe­ning in en bui­ten rech­te voor reke­ning van de opdracht­ge­ver. De bui­ten­ge­rech­te­lij­ke kos­ten wor­den bere­kend op basis van het­geen in de Neder­land­se incas­so­prak­tijk gebrui­ke­lijk is. Over de ver­schul­dig­de incas­so­kos­ten is ook (wet­te­lij­ke) ren­te verschuldigd.

9.7 De opdracht­ge­ver is niet gerech­tigd tot ver­re­ke­ning van het door hem aan de opdracht­ne­mer ver­schul­dig­de. Bezwa­ren tegen de hoog­te van de fac­tuur schor­ten de beta­lings­ver­plich­ting niet op.

9.8 Indien de opdracht­ge­ver van oor­deel is dat door de opdracht­ne­mer aan hem gefac­tu­reer­de bedra­gen onjuist zijn, is hij gehou­den daar­te­gen bin­nen 30 dagen na fac­tu­ra­tie schrif­te­lijk en gespe­ci­fi­ceerd te pro­tes­te­ren, op straf­fe van ver­val van dit recht. Het uiten van een klacht ont­slaat de opdracht­ge­ver niet van zijn betalingsverplichting. 

arti­kel 10 — aan­spra­ke­lijk­heid: vrijwaring

10.1 De opdracht­ne­mer is uit­slui­tend aan­spra­ke­lijk voor scha­de wel­ke het direc­te en aan­toon­ba­re gevolg is van het niet, niet deug­de­lijk of niet tij­dig nako­men van zijn ver­plich­tin­gen onder de over­een­komst. De opdracht­ne­mer is nim­mer aan­spra­ke­lijk voor ande­re vor­men van scha­de, daar­on­der begre­pen maar niet beperkt tot bedrijfs­scha­de, ver­tra­gings­scha­de en gederf­de winst.

10.2 Indien de opdracht­ne­mer aan­spra­ke­lijk mocht zijn voor eni­ger­lei scha­de, dan is de aan­spra­ke­lijk­heid van de opdracht­ne­mer beperkt tot maxi­maal het fac­tuur­be­drag (exclu­sief BTW) dat in ver­band met de betref­fen­de opdracht aan de opdracht­ge­ver in reke­ning is gebracht en tij­dig is vol­daan, met een maxi­mum aan­spra­ke­lijk­heid van € 6.000 (zes­dui­zend euro).

10.3 De opdracht­ge­ver vrij­waart de opdracht­ne­mer voor even­tu­e­le aan­spra­ken van der­den, die in ver­band met de uit­voe­ring van de over­een­komst scha­de lij­den en waar­van de oor­zaak aan een ander dan aan de opdracht­ne­mer is toe te reke­nen. Voorts vrij­waart opdracht­ge­ver de opdracht­ne­mer voor alle aan­spra­ken van der­den die voort­vloei­en uit het gebruik van het gele­ver­de, behou­dens voor zover op grond van dit arti­kel aan­spra­ke­lijk­heid van de opdracht­ne­mer bestaat.

10.4 De opdracht­ne­mer is niet aan­spra­ke­lijk voor bescha­di­ging of ver­lies van de ten behoe­ve van de uit­voe­ring van de over­een­komst ter beschik­king gestel­de docu­men­ten, infor­ma­tie of infor­ma­tie­dra­gers. De opdracht­ne­mer is even­min aan­spra­ke­lijk voor scha­de ont­staan ten gevol­ge van het gebruik van infor­ma­tie­tech­no­lo­gie en moder­ne tele­com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len, noch voor scha­de als gevolg van gebruik van door de opdracht­ge­ver ver­strek­te informatie

10.5 Alle vor­de­rings­rech­ten, aan­spra­ken en ande­re bevoegd­he­den van de opdracht­ge­ver jegens de opdracht­ne­mer, het­zij uit hoof­de van een tekort­ko­ming in de nako­ming van een over­een­komst, het­zij uit hoof­de van een onrecht­ma­ti­ge daad, het­zij op eni­ge ande­re grond, ver­val­len zodra een peri­o­de van één (1) jaar is ver­stre­ken na de dag waar­op de opdracht­ge­ver bekend werd of rede­lij­ker­wijs bekend had kun­nen zijn met het bestaan van die rech­ten, aan­spra­ken en bevoegdheden.

arti­kel 11 — overmacht

11.1 Onder over­macht wordt in deze alge­me­ne voor­waar­den ver­staan, naast het­geen daar­om­trent in de wet en juris­pru­den­tie wordt begre­pen, alle van bui­ten komen­de oor­za­ken, voor­zien of niet voor­zien, waar­op de opdracht­ne­mer geen invloed kan uit­oe­fe­nen, maar waar­door de opdracht­ne­mer niet in staat is zijn ver­plich­tin­gen na te komen. Daar­on­der wor­den in ieder geval, maar niet uit­slui­tend begre­pen: brand, onge­val, ziek­te, werk­sta­king, oproer, oor­log, maat­re­ge­len van over­heids­we­ge, stroom­on­der­bre­kin­gen van lan­ge­re duur, transport­belemmeringen en terrorismedreiging.

11.2 Tij­dens de over­macht wor­den de ver­plich­tin­gen van de opdracht­ne­mer opge­schort. Indien door de over­macht nako­ming van de ver­plich­ting niet meer moge­lijk is, zijn bei­de par­tij­en bevoegd de over­een­komst te ont­bin­den, zon­der dat er een ver­plich­ting tot scha­de­ver­goe­ding bestaat. Voor reeds uit­ge­voer­de werk­zaam­he­den blijft de beta­lings­plicht van opdracht­ge­ver wel bestaan. Indien de opdracht­ge­ver con­su­ment is, geldt opschor­ting­be­voegd­heid slechts voor zover deze bevoegd­heid hem op grond van de wet toekomt.

11.3 Indien de opdracht­ne­mer bij het intre­den van de over­macht al gedeel­te­lijk aan zijn ver­plich­tin­gen heeft vol­daan, of slechts gedeel­te­lijk aan zijn ver­plich­tin­gen kan vol­doen, is de opdracht­ne­mer gerech­tigd het reeds uit­ge­voer­de afzon­der­lijk te fac­tu­re­ren en is de opdracht­ge­ver gehou­den deze fac­tuur te vol­doen, als betrof het een afzon­der­lij­ke overeenkomst.

arti­kel 12 — toe­pas­se­lijk recht, geschil­len en bevoeg­de rechter

12.1 Op deze alge­me­ne voor­waar­den en op alle over­een­kom­sten en aan­bie­din­gen is uit­slui­tend Neder­lands recht van toepassing.

12.2 Alle geschil­len die ont­staan tus­sen de opdracht­ne­mer en de opdracht­ge­ver wor­den bij uit­slui­ting voor­ge­legd aan de bevoeg­de Neder­land­se rechter.

12.3 Par­tij­en zul­len slechts een beroep op de rech­ter doen, nadat zij zich tot het uiter­ste heb­ben inge­span­nen het ont­sta­ne geschil in onder­ling over­leg op te lossen.

arti­kel 13 — wij­zi­gin­gen alge­me­ne voor­waar­den, inschrij­ving handelsregister

13.1 Lin­da Broe­der Ver­ta­lin­gen behoudt zich het recht voor deze alge­me­ne voor­waar­den te wij­zi­gen of aan te vul­len. Wij­zi­gin­gen gel­den ook ten aan­zien van reeds geslo­ten over­een­kom­sten met inacht­ne­ming van een ter­mijn van 30 dagen na bekend­ma­king aan opdracht­ge­ver. Indien een opdracht­ge­ver een voor­ge­stel­de wij­zi­ging niet wil accep­te­ren, kan hij tot de datum waar­op de nieu­we alge­me­ne voor­waar­den van kracht wor­den de over­een­komst beëin­di­gen tegen deze datum. De gel­den­de ver­sie is immer te vin­den op www.lindabroeder.nl.

13.2 Lin­da Broe­der Ver­ta­lin­gen is inge­schre­ven in het Han­dels­re­gis­ter van de Kamer van Koop­han­del onder num­mer 30264206.

arti­kel 14 — aan­vul­len­de bepa­lin­gen voor boekvertalingen

14.1 De opdracht­ge­ver ver­bindt zich om de ver­ta­ling voor zijn reke­ning en risi­co uit te geven bin­nen een ter­mijn van acht­tien maan­den na inle­ve­ring van de vol­le­di­ge kopij. De opdracht­ge­ver heeft het recht deze ter­mijn een­maal met maxi­maal zes maan­den te ver­len­gen, indien bij­zon­de­re omstan­dig­he­den dit nood­za­ke­lijk maken. Hij geeft de opdracht­ne­mer hier­van schrif­te­lijk bericht onder opga­ve van de bij­zon­de­re redenen.

14.2 De opdracht­ge­ver is ver­plicht om in elk exem­plaar van de uit­ga­ve het jaar­tal van de uit­ga­ve, her­druk of her­uit­ga­ve te ver­mel­den, met dui­de­lijk zicht­ba­re ver­mel­ding van de naam van de opdracht­ne­mer, op de manier waar­op de opdracht­ne­mer heeft aan­ge­ge­ven die te vermelden.

14.3 Uit­slui­tend indien schrif­te­lijk met de opdracht­ne­mer over­een­ge­ko­men, heeft de opdracht­ge­ver het recht het werk van de opdracht­ne­mer in her­druk en/of nieu­we ver­sie uit te geven.

14.4 Onver­min­derd de bepa­lin­gen uit arti­kel 6 en de ove­ri­ge beëin­di­gings­mo­ge­lijk­he­den die uit de wet voort­vloei­en, heeft de opdracht­ne­mer het recht deze over­een­komst met inacht­ne­ming van een opzeg­ter­mijn van een maand op te zeg­gen:
a. indien na het ver­strij­ken van de over­een­ge­ko­men uit­ga­ve­ter­mijn, als bedoeld in arti­kel 14.1 de ver­ta­ling niet is ver­sche­nen;
b. indien zijn werk gedu­ren­de een peri­o­de van vier jaar niet (meer) bij de opdracht­ge­ver lever­baar is;
c. indien de opdracht­ge­ver niet (lan­ger) beschikt over het recht om het oor­spron­ke­lij­ke werk uit te geven. De opdracht­ge­ver stelt de opdracht­ne­mer onver­wijld schrif­te­lijk in ken­nis van het ont­bre­ken van voor­noemd recht.

Shopping Basket