Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Linda Broeder Vertalingen. Deze zijn geldig op alle overeenkomsten tussen Linda Broeder Vertalingen en de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

definities

Opdrachtgever
1) De natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met de opdrachtnemer heeft gesloten;
2) De natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met de opdrachtnemer te sluiten.

Opdrachtnemer
Linda Broeder Vertalingen.

Overeenkomst (van opdracht)
De door opdrachtnemer en opdrachtgever te sluiten over­een­komst met betrekking tot werkzaamheden.

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte van Linda Broeder Vertalingen en iedere overeenkomst tussen Linda Broeder Vertalingen (verder te noemen ‘de opdrachtnemer’) en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de opdrachtnemer met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

1.2 De opdrachtnemer zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of overeenkomst die zij met een opdrachtgever sluit.

1.3 De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen waarbij de opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.

1.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

1.7 Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtnemer op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2 - OFFERTES, TOTSTAND­KOMING VAN DE OVER­EEN­KOMST

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 De opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door opdrachtgever aan te leveren materiaal in het bezit van opdrachtnemer dient te zijn.

2.3 Indien de opdrachtnemer in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen vijf werkdagen heeft kunnen inzien, kan de opdrachtnemer na de aanvaarding van de opdracht / offerte de gedane prijsopgave en / of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde is ook van toepassing indien de door opdrachtgever aangeleverde bestanden / documenten niet voldoen aan de in artikel 2.2 genoemde aanleverspecificaties.

2.4 Indien de opdrachtgever de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 De opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 3 - WIJZIGING EN INTREKKING VAN OPDRACHTEN

3.1 Wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever is slechts geldig indien de opdrachtnemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

3.2 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd de termijn van uitvoering en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, naar het oordeel van de opdrachtnemer, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft opdrachtnemer recht op een aanvullende vergoeding.

3.4 Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

3.5 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en de opdrachtnemer nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is de opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen is de opdrachtgever de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De opdrachtnemer stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.

3.6 Indien de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

3.7 Een overeenkomst waarvoor de opdrachtnemer onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet door de opdrachtgever worden geannuleerd.

ARTIKEL 4 - UITVOERING VAN OPDRACHTEN, GEHEIM­HOUDING

4.1 De opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 De opdrachtnemer zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De opdrachtnemer zal eventueel in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten. De opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door in te schakelen derden indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de opdrachtnemer het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

4.4 De opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.

4.5 Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de opdracht alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.7 De opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.

4.8 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van de opdrachtnemer is ontstaan.

4.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dat consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtnemer zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

ARTIKEL 5 - INTELLEC­TUEEL EIGENDOM

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op door de opdrachtnemer vervaardigde vertalingen en andere teksten, ongeacht de correctie van het werk op instructie van  de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht in elk exemplaar van de uitgave het teken © te doen aanbrengen bij de vermelding van de naam van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer doet geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet.

5.2 Bekorting of enige andere wijziging in het werk kan slechts geschieden met toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden ten aanzien van de in dit lid bedoelde bekorting of wijziging.

5.3 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken verwerft de opdrachtgever het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op het werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.

5.4 In geval van eventuele overdracht van het auteursrecht, gaat het auteursrecht pas over op het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

5.5 Indien de opdrachtnemer ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent (vertaling van) bepaalde woorden/begrippen is het hem toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover de opdrachtnemer daarmee niet zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van de opdrachtgever schaadt.

5.6 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

5.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het exploitatierecht op het werk over te dragen aan derden of in (sub)licentie te geven.

5.8 De schadevergoeding die de opdrachtgever verschuldigd is in geval van schending van het auteursrecht en/of de persoonlijkheidsrechten van de opdrachtnemer, omvat onder meer het door de opdrachtnemer geleden inkomensverlies, de door de opdrachtgever gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade en bedraagt minimaal 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding, onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 6 - BEËINDIGING

6.1 De opdrachtnemer kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

6.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting met betrekking tot de door opdrachtnemer reeds uitgevoerde werkzaamheden.

6.4 Indien de opdrachtnemer tot opschorting, opzegging of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade van de opdrachtgever. Een dergelijke actie van de opdrachtnemer laat zijn overige rechten, waaronder begrepen het vorderen van nakoming en schadevergoeding, onverlet.

ARTIKEL 7 - RECLAMES EN GESCHILLEN

7.1 De opdrachtgever is gehouden op eigen kosten te onderzoeken of het geleverde voldoet aan de overeenkomst.

7.2 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval tien werkdagen na levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Bij gebreke van het voorgaande kan  de opdrachtgever geen beroep meer doen op een gebrek in het door de opdrachtnemer geleverde.

7.3 Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de opdrachtnemer hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.4 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door de opdrachtnemer aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen 30 dagen na facturatie schriftelijk en gespecificeerd te protesteren, op straffe van verval van dit recht. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.5 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen.

7.6 Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken.

ARTIKEL 8 - TERMIJN EN TIJDSTIP VAN LEVERING

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, koerier of elektronische post.

8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

ARTIKEL 9 - HONORARIUM, KOSTEN EN BETALING

9.1 Het honorarium voor de opdrachtnemer is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De opdrachtnemer kan naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2 Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Indien door de opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht op locatie van, of aangewezen door, de opdrachtgever, vergoedt de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te maken verblijfs-, reiskosten en andere redelijke kosten, en draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor door de opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten

9.4 Indien de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.9, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen.

9.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

9.6 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.

9.7 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.8 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door de opdrachtnemer aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen 30 dagen na facturatie schriftelijk en gespecificeerd te protesteren, op straffe van verval van dit recht. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

ARTIKEL 10 - AANSPRAKE­LIJK­HEID: VRIJWARING

10.1 De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van het niet, niet deugdelijk of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

10.2 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief BTW) dat in verband met de betreffende opdracht aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 6.000 (zesduizend euro).

10.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan de opdrachtnemer is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de opdrachtnemer bestaat.

10.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen, noch voor schade als gevolg van gebruik van door de opdrachtgever verstrekte informatie

10.5 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

ARTIKEL 11 - OVERMACHT

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transport­belemmeringen en terrorismedreiging.

11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

11.3 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten en aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die ontstaan tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

12.3 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen.

ARTIKEL 13 - WIJZIGINGEN ALGEMENE VOOR­WAAR­DEN, INSCHRIJVING HANDELS­REGISTER

13.1 Linda Broeder Vertalingen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien een opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. De geldende versie is immer te vinden op www.lindabroeder.nl.

13.2 Linda Broeder Vertalingen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30264206.

ARTIKEL 14 - AANVUL­LENDE BEPALINGEN VOOR BOEK­VER­TA­LIN­GEN

14.1 De opdrachtgever verbindt zich om de vertaling voor zijn rekening en risico uit te geven binnen een termijn van achttien maanden na inlevering van de volledige kopij. De opdrachtgever heeft het recht deze termijn eenmaal met maximaal zes maanden te verlengen, indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken. Hij geeft de opdrachtnemer hiervan schriftelijk bericht onder opgave van de bijzondere redenen.

14.2 De opdrachtgever is verplicht om in elk exemplaar van de uitgave het jaartal van de uitgave, herdruk of heruitgave te vermelden, met duidelijk zichtbare vermelding van de naam van de opdrachtnemer, op de manier waarop de opdrachtnemer heeft aangegeven die te vermelden.

14.3 Uitsluitend indien schriftelijk met de opdrachtnemer overeengekomen, heeft de opdrachtgever het recht het werk van de opdrachtnemer in herdruk en/of nieuwe versie uit te geven.

14.4 Onverminderd de bepalingen uit artikel 6 en de overige beëindigingsmogelijkheden die uit de wet voortvloeien, heeft de opdrachtnemer het recht deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand op te zeggen:
a. indien na het verstrijken van de overeengekomen uitgavetermijn, als bedoeld in artikel 14.1 de vertaling niet is verschenen;
b. indien zijn werk gedurende een periode van vier jaar niet (meer) bij de opdrachtgever leverbaar is;
c. indien de opdrachtgever niet (langer) beschikt over het recht om het oorspronkelijke werk uit te geven. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis van het ontbreken van voornoemd recht.

Shopping Basket